Masiak Media Rental

regulamin

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja poniższego regulaminu Masiak Media prowadzonego przez MODEEP Piotr Masiak jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres kontakt@masiakmedia.pl.
Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:


– listę sprzętu filmowego
– imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby wynajmującej oraz odpowiedzialnej za sprzęt w okresie najmu
– data i miejsce realizacji zdjęć (w tym ilość dni zdjęciowych i transportowych – w przypadku zdjęć poza Warszawą)
– dane do faktury VAT
– informację o ewentualnych nietypowych sytuacjach wykorzystania kamery (np. zdjęcia lotnicze, podwodne lub inne lokacje narażające sprzęt na możliwość uszkodzenia)

Po otrzymaniu zamówienia Masiak Media zobowiązuje się do przedstawienia oferty cenowej na sprzęt, którego dotyczy zamówienie oraz rezerwacji sprzętu.

Masiak Media uznaje zamówienie za potwierdzone w momencie otrzymania maila zwrotnego z akceptacją warunków przedstawionych w ofercie, ale nie później jak na 2 dni robocze przed pobraniem sprzętu. Brak potwierdzenia oznacza anulowanie rezerwacji.

Wydanie i zwrot sprzętu

Wynajmowany sprzęt filmowy Klient odbiera i oddaje w siedzibie Masiak Media w ustalonym podczas rezerwacji sprzętu terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje Klient.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Masiak Media zobowiązane jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru.

Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić.

Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.

Odpowiedzialność za sprzęt

Klient w momencie pobierania sprzętu od Masiak Media akceptuje stan techniczny sprzętu jako sprawny i pozbawiony uszkodzeń oraz przejmuje nad nim pełną odpowiedzialność materialną do momentu jego zwrotu w siedzibie Masiak Media.

W przypadku szkody powstałej w trakcie obowiązywania umowy, Klient zobowiązuje się do poinformowania Masiak Media o zaistniałym zdarzeniu.

W przypadku, gdy Klient nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, Masiak Media zastrzega sobie prawo zgłoszenia Klientowi ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia zwrotu.

Awaria nośników

W przypadku uszkodzenia nośników cyfrowych (rekomendowanych przez producenta urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk) w trakcie obowiązywania umowy, Masiak Media nie ponosi odpowiedzialności za utracony przez Klienta materiał filmowy, ani za żadne powstałe w wyniku tego zdarzenia następstwa.

Uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu

Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od Masiak Media.

Sprzęt nie może być uszkodzony. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, najemca pokryje koszty naprawy.

Naliczanie opłat

Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień (24 godziny). Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu. Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Pobieranie opłat

W przypadku zwrotu sprzętu lub jego poszczególnych elementów w terminie innym niż ustalony Masiak Media ma prawo do roszczeń finansowych wobec Klienta w wysokości katalogowych cen najmu pobranego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

Klient zobowiązuje się uregulować należność za najem w terminie uzgodnionym z Masiak Media. Formą zapłaty będzie przelew bankowy na rachunek o numerze 45 1140 2004 0000 3802 7646 9240 lub gotówka.

Spory

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby Masiak Media.